Heb je een vraag?
Bericht verzonden Sluiten

Algemene Voorwaarden – Zakelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN | ZAKELIJK

  1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met de volgende betekenissen gebruikt, tenzij anderszins is bepaald: – “Startopleiding”: Startopleiding, gevestigd te Biesland 21, 1948 RJ Beverwijk, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVK-nummer], en alle aan haar gelieerde ondernemingen die deze algemene voorwaarden gebruiken. – “Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Startopleiding een overeenkomst aangaat of aan wie Startopleiding een offerte uitbrengt. – “Diensten”: alle opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, adviesdiensten en andere diensten die door Startopleiding worden aangeboden. – “Overeenkomst”: elke overeenkomst tussen Startopleiding en de Klant met betrekking tot de levering van Diensten. – “Partijen”: Startopleiding en de Klant gezamenlijk.

  2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Diensten door Startopleiding aan de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Startopleiding zijn aanvaard.

  3. Offertes en Overeenkomsten 3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Startopleiding zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de offerte van Startopleiding schriftelijk heeft aanvaard, of wanneer Startopleiding een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. 3.3 Mondelinge toezeggingen door of namens Startopleiding zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

  4. Uitvoering van Diensten 4.1 Startopleiding zal zich inspannen om de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 4.2 De Klant zal alle medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Diensten door Startopleiding.

  5. Prijzen en Betaling 5.1 Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. 5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.3 Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd over het openstaande bedrag conform de wettelijke rente. 5.4 Indien de Klant in verzuim is met de betaling van een factuur, komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Klant.

  6. Annulering en Wijzigingen 6.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. 6.2 Bij annulering van een opdracht zijn annuleringskosten verschuldigd conform de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de offerte of op de website van Startopleiding.

  7. Aansprakelijkheid 7.1 Startopleiding is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Startopleiding. 7.2 De aansprakelijkheid van Startopleiding is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van Startopleiding wordt uitgekeerd.

  8. Intellectuele Eigendomsrechten 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Startopleiding verstrekte materialen en/of Diensten blijven eigendom van Startopleiding of haar licentiegevers. 8.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Startopleiding enige materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of te wijzigen.

  9. Toepasselijk Recht en Geschillen 9.1 Op alle Overeenkomsten tussen Startopleiding en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 9.2 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Startopleiding is gevestigd.

  10. Slotbepalingen 10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. 10.2 Startopleiding behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe Overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 25-04-2024.